Sekretesspolicy

Spelsvenska.com

Ver 1.0

Datum: 08 januari 2023

Introduktion

[Webbplatsen] (”Företag”, ”vi”, ”oss” eller ”vårt”) är engagerade att skydda personlig information och dina rättigheter till integritet. Om du har några frågor angående vår policy eller våra metoder i relation till din personliga information kontakta oss på [email protected]är du besöker vår webbplats på [Spelsvenska.com] och använder våra tjänster tar vi din integritet på största allvar. I det här sekretessmeddelandet beskriver vi vår Integritetspolicy. Vi förklarar vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i förhållande till den. Vi hoppas att du tar dig tiden att läsa igenom informationennoggrant. Om det finns några villkor i denna sekretesspolicy som du inte godkänner, vänligens luta använda vår webbplats och våra tjänster.

Denna sekretesspolicy gäller all information som samlas in via vår webbplats och/eller relaterade tjänster, försäljning, marknadsföring eller evenemang (vi hänvisar till dem kollektivt i denna sekretesspolicy som ”webbplatserna”).

Läs  integritetspolicyn noggrant eftersom den hjälper dig att fatta välgrundade beslut om hur du delar personlig information med oss.

  1. Vilken information samlas in?

Vi samlar inte aktivt in personlig information. All den personliga information som vi behandlar är endast information som du frivilligt lämnar till oss när du kontaktar oss direkt via webbplatsen.

Informationen samlas in automatiskt

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar på vår webbplats. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller din kontaktinformation) men kan innehålla enhets- och användningsinformation, till exempel din IP -adress, operativsystem, webbläsare och enhetens egenskaper, språkinställningar, hänvisande webbadresser, enhetsnamn, land, plats, information om hur och när du använder våra webbplatser och annan teknisk information. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av våra Webbplatser och för våra interna analys- och rapporteringsändamål. Liksom många företag samlar vi också in information genom cookies och liknande teknik. Du kan läsa mer om detta i vår cookiepolicy.

  1. Hur använder vi din information?

Vi använder information som samlats in genom cookies (se vår cookiepolicy) för att spåra inkommande och utgående trafikflöde till och från andra webbplatser. Vi använder inte cookies för att försöka länka dessa till individer för att göra information personligt identifierbar.

  1. Kommer din information att delas med någon?

Vi delar och avslöjar endast dina Personuppgifter med ditt samtycke till följande situationer:

  1. Använder vi cookies och annan spårningsteknik?

Vi använder cookies för att komma åt eller för att lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa cookies finns i vår cookiepolicy.

  1. Kommer din information att användas utanför EES?

Våra servrar finns i Europeiska datacenter. Om du öppnar våra Webbplatser utanför Europa, dina personuppgifter kan överföras till, lagras och behandlas av oss i våra anläggningar och av de tredje parter som vi kan dela dina Personuppgifter med. Om du är bosatt i det Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet kan det hända att dessa länder inte har dataskydd eller andra lagar som är så omfattande som i ditt land. Vi kommer dock att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda dina Personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy och tillämplig lag. All överföring av dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet baseras på:

6.Vad är vår inställning till tredjepartshemsidor?

Webbplatserna kan innehålla annonser från tredje part som inte är anslutna till oss och som kan länka till andra webbplatser, onlinetjänster eller mobilapplikationer. Vi kan inte garantera säkerheten och sekretessen för data som du tillhandahåller till tredje part. All data som samlas in av tredje part omfattas inte av denna Sekretesspolicy. Vi är inte ansvariga för tredjeparts innehåll eller sekretess och säkerhetsrutiner. Vi kan inte garantera säkerheten för någon av den information som du delar med tredjepartsleverantörer som annonserar, inklusive andra webbplatser, tjänster eller applikationer som inte är anslutna till våra Webbplatser.

7.Hur länge behåller vi din information?

Vi kommer bara att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de syften som anges i denna Sekretesspolicy, såvida inte en längre lagringstid krävs eller om det är tillåtet enligt lag (t.ex. skatt, bokföring eller andra lagkrav). Medan du är kund måste vi behålla dina Personuppgifter för att uppfylla våra juridiska och avtalsmässiga krav. Men när du slutar använda våra tjänster kommer vi att behålla dina Personuppgifter under en period av fem år. Det finns flera anledningar till att vi behåller dina Personuppgifter, inklusive:

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov för att behandla dina Personuppgifter kommer vi antingen att radera eller anonymisera dem, eller, om detta inte är möjligt (till exempel eftersom dina personuppgifter har lagrats i reservarkiv), kommer vi att lagra dina Personuppgifter säkert och isolera dem från ytterligare behandling tills radering är möjlig.

  1. Hur håller vi din information säker?

Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder avsedda för att skydda säkerheten för alla Personuppgifter som vi behandlar. Vi har en särskild avdelning som arbetar med bedrägeribekämpning och har avancerade system för att upptäcka och förhindra misstänkt aktivitet. Alla konton som är involverade i misstänkt aktivitet kommer att stängas av och utsättas för en mycket noggrann undersökning. Om du som användare har oro över aktiviteter som involverar ditt konto, till exempel transaktioner som du inte känner igen i din transaktionshistorik eller oväntade ändringar i ditt saldo, kontakta oss omedelbart. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina Personuppgifter, kom ihåg också att vi inte kan garantera att internet i sig är helt säkert. Överföring av Personuppgifter till och från våra webbplatser sker på egen risk. Du borde enbart komma åt tjänsterna när du är i en säker miljö.

9.Samlar vi in information från minderåriga?

Vi begär inte medvetet data från eller marknadsför till barn som är under arton (18) år. Genom att använda Webbplatserna betecknar du att du är minst arton (18) år. Om vi får veta att Personuppgifter från användare under 18 år har samlats in kommer vi att inaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att snabbt radera sådana Personuppgifter från våra arkivalier. Om du får kännedom om data vi har samlat in från barn under arton (18) år, vänligen kontakta oss på [email protected].

  1. Vilka är dina integritetsrättigheter?

Du har vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagar. Dessa kan innefatta rätten att

(i) begära åtkomst och få en kopia av dina personuppgifter: Du har rätt att begära en kopia av dina Personuppgifter. Dessutom har du också rätt att begära att dina Personuppgifter i vår besittning som eventuellt är felaktiga, eller som har ändrats sedan du ursprungligen gav dem, uppdateras eller tas bort. Dessa förfrågningar behandlas kostnadsfritt och kan skickas via e -post till [email protected].

(ii) Begär rättelse eller radering:

Du kan be oss att ta bort dina personuppgifter (”rätten att bli glömd”). Detta händer till till exempel när:

(iii) Begränsa behandlingen av dina Personuppgifter:

Du har rätt att be oss att begränsa (”blockera” eller ”undertrycka”) behandlingen av dinapersonuppgifter. När behandlingen är begränsad kan vi fortfarande behålla dina personuppgifter, men vi kommer inte att använda dessa vidare. Vi håller en lista över personer som har bett oss att blockera vidare användning av sina Personuppgifter för att säkerställa att denna begränsning respekteras i framtiden. Du kan utöva denna rätt när:

(iv) Dataportabilitet:

Du har rätt att ta emot de personuppgifter du har lämnat till oss, i ett vanligt automatiskt bearbetningsbart format. Detta gör att du kan få dina data och återanvända den för dina egna ändamål och för olika tjänster. Detta är dock inte en allmän rättighet och uppstår endast när behandlingen av dina

Personuppgifter:

(v) Invända mot databehandling:

Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av dina

Personuppgifter som är:

För att göra en sådan begäran, vänligen kontakta oss på: [email protected].

(vi) Återkallande av samtycke:

Vi kommer att överväga och agera på begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Om vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina Personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Var snäll att observera att detta inte kommer att påverka laglighets behandling före dess återkallande. Om du är bosatt i det Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet och du tror att vi olagligt behandlar dina personuppgifter har du också rätt att klaga till din lokala dataskyddsmyndighet. Du hittar deras kontaktuppgifter här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Majoriteten av webbläsare är inställda för att acceptera cookies som standard. Om du föredrar kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare för att ta bort cookies och att avvisa cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster på våra Webbplatser. För mer information, se vår Cookiepolicy.

  1. Gör vi uppdateringar av denna policy?

Vi kan uppdatera denna Sekretesspolicy då och då. Den uppdaterade versionen kommer att indikeras med ett uppdaterat ”reviderat” datum och den uppdaterade versionen träder i kraft så fort den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar i denna Sekretesspolicy kan vi meddela dig genom att antingen på ett tydligt sätt lägga upp ett meddelande om sådana ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att granska denna Sekretesspolicy ofta för att få information om hur vi skyddar din information.

  1. Hur kan du kontakta oss angående denna policy?

Om du har frågor eller kommentarer om denna policy, vänligen maila oss på [email protected].